1 Step 1

Partnerystės registracija

Užpildykite visus registracijos formos laukelius su teisinga informacija. Jeigu turite klausimų dėl partnerystės sąlygų, susisiekite el. paštu partners@nfq.email

Partnerystės programos taisyklės

Susipažinkite Partnerystės programos taisyklėmis po šia registracijos forma. Patvirtinkite, kad visos sąlygos yra aiškios ir suprantamos, į laukelį žemiau įrašydami: SUTINKU.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

REKOMENDACIJŲ PROGRAMOS TAISYKLĖS
Versija galioja nuo: 2023 m. rugsėjo 1 d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šios Rekomendacijų programos taisyklės (toliau taip pat „ Taisyklės“, „Programos taisyklės“) nustato UAB NFQ Technologies, juridinio asmens kodas: 135867375, buveinė registruota adresu Brastos g. 15, Kaunas, Kauno m. sav., Lietuvos Respublika (toliau – NFQ), Rekomendacijų programos (kaip apibrėžta toliau) vykdymo ir Partnerio (toliau „Partneris“ arba „Jūs“) dalyvavimo programoje sąlygas ir tvarką.

1.2. Jums patvirtinus Taisykles elektroniniu būdu, Taisyklės tampa tarp NFQ ir Jūsų sudaryta ir teisiškai įpareigojančia sutartimi (toliau – „Sutartis“). Elektroninis Taisyklių patvirtinimas reiškia, kad Jūs perskaitėte, supratote ir sutikote laikytis Taisyklių kaip įpareigojančio Sutarties dokumento, o taip pat kad esate tinkamai įgaliotas veikti ir sudaryti Sutartį Partnerio vardu (jei Partneris yra juridinis asmuo ir/arba Sutartis sudaroma per atstovą).

1.3. NFQ turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti, papildyti ar kitaip modifikuoti Taisykles ir bet kokias į Taisykles įtrauktas nuostatas ar susitarimus, ir tokie pakeitimai ar modifikacijos įsigalioja iš karto po jų paskelbimo NFQ interneto svetainėje, išskyrus išimtis, aiškiai ir tiesiogiai nurodytas Taisyklėse.

1.4. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad (i) NFQ gali pranešti Jums apie Taisyklių pakeitimus ar modifikacijas, paskelbdama juos Svetainėje ir/arba pranešdama Jums elektroniniu paštu, ir (ii) Jūsų tolimesnis dalyvavimas Rekomendacijų programoje po tokių pakeitimų ar modifikacijų atlikimo ir įsigaliojimo (kaip nurodyta Taisyklių viršuje esančioje „Versijos” datos žymoje) reiškia, kad Jūs sutinkate su Taisyklių paskutine redakcija. Jei Jūs nesutinkate laikytis pakeistų Taisyklių, Jūs turite nutraukti dalyvavimą Rekomendacijų programoje, pateikdami NFQ elektroninį pranešimą Taisyklių 13.3 punkte nurodytu el.paštu.

2. SĄVOKOS

2.1.1. “Atlygis” – NFQ pagal Taisykles ir jose numatyta tvarka Partneriui mokamas atlygis už Partnerio pristatytus Klientus.

2.1.2. „Darbo diena – bet kuri diena (išskyrus šeštadienį ar sekmadienį), kurią Lietuvos Respublikoje veikia bankai, vykdantys įprastinę bankinę veiklą.

2.1.3. „Klientas” – tai Potencialus klientas, kuris užmezga sutartinius santykius su NFQ ar Omnisend dėl Paslaugų, kaip tiesioginė Partnerio atlikto pristatymo pasekmė;

2.1.4. “Kliento Paslaugų apyvarta” – tai Kliento per Taisyklėse numatytą ataskaitinį laikotarpį NFQ ir/ar Omnisend faktiškai sumokėta suma už NFQ.email paslaugas ir/ar Omnisend paslaugas (neįskaitant PVM, o taip pat netesybų, delspinigių, nuostolių atlyginimo ir panašaus pobūdžio mokėjimų), Kliento įsigyjamas kaip Partnerio atlikto pristatymo pasekmė;

2.1.5. „NFQ.email paslaugos“ – tai NFQ teikiamos el. pašto rinkodaros paslaugos, pristatomos https://nfq.email/,

2.1.6. “Omnisend paslaugos” – tai UAB „Omnisend”, juridinio asmens kodas 302530363, adresas Verkių 25C-1, LT-08223 Vilnius, Lietuva (toliau – „Omnisend”) ir/arba Omnisend susijusių įmonių teikiamos paslaugos, skirtos kurti, valdyti ir siųsti naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus per Omnisend programinės įrangos produktą (-us), kurias Klientas įsigyja per NFQ, kaip Omnisend partnerio, rekomendacijų nuorodą;

2.1.7. „Paslaugos” – tai NFQ.email paslaugos ir/arba Omnisend paslaugos, priklausomai nuo konteksto atskirai arba kartu;

2.1.8. „Patvirtinta medžiaga” – tai bet kokia NFQ Partneriui pateikta ir pristatymo tikslais Partneriui skirta naudoti reklaminė, informacinė ar reklaminė medžiaga, susijusi su Paslaugomis;

2.1.9. „Potencialus klientas” – fizinis ar juridinis asmuo (arba tokių asmenų grupė), kurį Partneris pristato NFQ, ir kuris (i) neturi jokių esamų ar ankstesnių sutartinių santykių su NFQ ir/ar Omnisend, (ii) per pastaruosius 2 (du) mėnesius nebuvo pristatytas NFQ kaip Partnerio ar trečiosios šalies rekomendacija arba kreipęsis į NFQ pats, ir (iii) norintis užmegzti sutartinius santykius dėl Paslaugų teikimo. NFQ savarankiškai ir vienašališkai vertina, ar Partnerio pristatytas asmuo atitinka šiame punkte nustatytas Potencialaus kliento sąlygas;

2.1.10. „Pristatymas” arba “Rekomendavimas” – tai Partnerio veiksmai, pristatant Potencialiems klientams Paslaugas ir/ar nukreipiant Potencialius klientus naudotis Paslaugomis, pateikiant NFQ Potencialaus kliento kontaktinius duomenis Taisyklėse nurodyta tvarka, o sąvokos „pristatyti”, „pristato”, „pristatytas”, “rekomenduoti”, rekomenduoja”, “rekomenduotas” aiškinamos atitinkamai;

2.1.11. “Rekomendacijų programa” arba “Programa” – tai NFQ vykdoma programa, suteikianti galimybę Partneriui gauti Atlygį už Paslaugų pristatymą Potencialiems klientams, kurie kaip Partnerio atlikto pristatymo pasekmė tampa Klientais;

2.1.12. „Svetainė“ – reiškia NFQ interneto svetainę pasiekiamą adresu https://nfq.email.

3. DALYVAVIMAS PROGRAMOJE

3.1. Norėdami prisijungti prie Rekomendacijų programos, Jūs turite pateikti NFQ elektroninę paraišką, užpildydami Svetainėje https://nfq.email/partnerystes-programa esančią Partnerio registracijos formą.

3.2. NFQ turi teisę savo nuožiūra ir nenurodydama jokių priežasčių ar motyvų, priimti ar atmesti registracijos paraišką ir patvirtinti ar nepatvirtinti Jūsų dalyvavimą Programoje.

3.3. Jūsų dalyvavimo Programoje pradžia yra momentas, kai NFQ patvirtina Jūsų pateiktą registracijos paraišką.

3.4. Jei Jums prisijungus prie Programos paaiškėja, kad registruodamiesi Jūs pateikėte neteisingą informaciją, arba paaiškėja kitos aplinkybės, kurias žinodama NFQ nebūtų patvirtinusi Jūsų registracijos paraiškos ir sudariusi su Jumis Sutarties, NFQ turi teisę nedelsiant nutraukti ar sustabdyti Jūsų dalyvavimą Programoje ir (arba) sustabdyti Atlyginimo mokėjimus už anksčiau pristatytus Klientus.

4. PARTNERIO PAREIGOS

4.1. Prisijungę prie Rekomendacijų programos, Jūs neišimtiniais pagrindais atliekate pristatymo ir rekomendavimo veiksmus, įskaitant:

4.1.1. įvairiais Taisyklėms neprieštaraujančiais būdais, įskaitant (bet neapsiribojant) komunikaciją „iš lūpų į lūpas“, Patvirtintos medžiagos dalinimą ir kt., teikiate Potencialiems klientams informaciją apie NFQ, jos veiklą ir Paslaugas bei rekomenduojate Potencialiems klientams naudotis Paslaugomis;

4.1.2. Taisyklėse numatyta tvarka ir nepažeisdamas teisės aktais nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, pristatote Potencialius klientus NFQ.

4.2. Atlikdamas pristatymo ir/ar rekomendavimo veiksmus Jūs privalote:

4.2.1. veikti sąžiningai ir pristatyti Potencialius klientus su gera reputacija;

4.2.2. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos, rinkodaros, asmens duomenų tvarkymo ir kitus pristatymo ir/ar su ja susijusiai veiklai taikomus reikalavimus;

4.2.3. laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kova su kyšininkavimu ir korupcija, ir nedalyvauti jokioje veikloje, praktikoje ar elgesyje, kurie pagal galiojančius įstatymus būtų laikomi nusikalstama veika. Jūs privalote nedelsdamas raštu informuoti NFQ, jei kuris nors Potencialus klientas prašo ar reikalauja iš Jūsų bet kokios finansinės ar kitokios naudos;

4.2.4. Jei Klientas ar kiti tretieji asmenys pateikia skundus ar pretenzijas dėl Jūsų veiklos, Jūs turite nedelsdamas imtis priemonių šiems skundams ir pretenzijoms administruoti ir išspręsti. Jei Jums nepavyksta išspręsti ginčų, Jūs turite nedelsdamas pranešti apie tai NFQ.

4.3. Atlikdamas pristatymo ir/ar rekomendavimo veiksmus Jūs turite teisę pristatyti savo kaip oficialų NFQ.email partnerį ir šiuo tikslu naudoti NFQ.email ženklą teksto ir/ar logotipo formatu.

4.4. Dalyvaujant Programoje, Partneriui draudžiama:

4.4.1. kurti ar naudoti bet kurias reklamos ar rinkodaros priemones, šaltinius ir/ar metodus (įskaitant, bet neapsiribojant interneto svetaines, domeno adresus, socialinius tinklus, prekių ir/ar paslaugų ženklus, įmonių ar verslo pavadinimus ir kt., tačiau išskyrus Parvirtintą medžiagą ir/ar kitus pagal Taisykles aiškiai leistinus metodus), naudojančius, kopijuojančius ar atspindinčius NFQ ir/ar Omnisend prekių ir/ar paslaugų ženklų, pavadinimų, interneto svetainių, socialinių tinklų paskyrų išvaizdą ir funkcijas, ir/ar kitaip klaidingai pristatyti Partnerio ryšį su NFQ ir/ar Omnisend;

4.4.2. naudoti galiojantiems ir taikomiems teisės aktams prieštaraujančius ar bet kaip juos pažeidžiančius reklamos ar rinkodaros metodus ir/ar priemones, kenkėjiškas ir/ar šnipinėjimo programas, šlamšto kūrimo/siuntimo metodus ar kitus agresyvius reklamos ar rinkodaros metodus;

4.4.3. atlikti veiksmus, kurie gali neigiamai paveikti NFQ reputaciją, įskaitant, bet neapsiribojant vykdyti NFQ ir/ar Paslaugų pristatymo veiklą interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ir/ar kituose šaltiniuose, kuriuose naudojama agresyvi ar žemos kokybės rinkodara ir/ar pateikiamas seksualinio pobūdžio ar smurtinis turinys ir/ar bet koks kitas teisės aktams ar geros moralės principams prieštaraujantis turinys, įskaitant (bet neapsiribojant) klaidinančią informaciją (melagienas);

4.4.4. teikti melagingus, klaidinančius ar menkinančius pareiškimus ar informaciją apie NFQ, Omnisend, jų veiklą ir/ar Paslaugas;

4.4.5. klaidinti Potencialius klientus ir/ar Klientus prisistatydamas kaip NFQ darbuotojas, atstovas, agentas ar kitaip įgaliotas ar turintis teisę veikti NFQ vardu;

4.4.6. raginti Klientus nustoti naudotis Paslaugomis ar nutraukti su NFQ ir/ar Omnisend sudarytas sutartis.

4.5. Visus ir bet kuriuos pristatymo veiksmus Jūs vykdote išimtinai savo sąskaita ir savo rizika. NFQ nepadengia jokių Partnerio išlaidų.

4.6. Atlikdamas pristatymo veiksmus, Jūs veikiate savo vardu ir neturite teisės sudaryti jokių sutarčių NFQ vardu, jos naudai ir/ar sąskaita.

4.7. Jūs neturite teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai yra gautas išankstinis raštiškas NFQ sutikimas.

5. NFQ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. NFQ moka Jums Atlygį Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. NFQ savo nuožiūra pateikia Jums Patvirtintą medžiagą. NFQ savo nuožiūra pasirenka Patvirtintos medžiagos pateikimo būdą, formą, turinį ir kiekį ir Jūs negalite daryti tam jokios įtakos.

5.3. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Patvirtintą medžiagą priklauso ir lieka NFQ. Partneriui suteikiama neišimtinė licencija naudoti Patvirtintą medžiagą pristatymo ir Sutarties vykdymo tikslais bei laikantis Sutarties (Taisyklių) sąlygų.

5.4. NFQ informuoja Jus apie pristatymo veiklai reikšmingus Paslaugų ir/ar su jomis susijusius pakeitimus.

5.5. Siekiant aiškumo pažymima, kad NFQ, gavusi iš Jūsų Potencialaus kliento kontaktus, turi teisę savo nuožiūra, tačiau neįsipareigoja imtis tolesnių veiksmų dėl Jūsų pateiktų rekomendacijų ar užmegzti sutartinius santykius su Potencialiu klientu.

6. POTENCIALIŲ KLIENTŲ PRISTATYMAS

6.1. Potencialų klientą Jūs galite pristatyti vienu iš toliau nurodytų būdų:

6.1.1. Pateikiant NFQ Potencialaus kliento kontaktinius duomenis užpildant Potencialaus kliento registracijos formą www.nfq.email/rekomendacija;

6.1.2. Pristatant Potencialų klientą ir NFQ vienas kitam bendrame elektroniniame laiške, kurio adresatais yra Potencialus klientas (jo atstovas) ir NFQ atstovas.

6.2. Pristatydami Potencialų klientą – juridinį asmenį, Jūs privalote NFQ pristatyti Potencialaus kliento darbuotoją ar atstovą, kuris yra pakankamai aukšto rango, kad galėtų Potencialaus kliento vardu priimti ar įtakoti sprendimą pirkti Paslaugas.

6.3. Jei ir kai Potencialaus kliento duomenys yra laikomi asmens duomenimis, kuriems taikomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai, Jūs privalote užtikrinti ir esate atsakingas, kad Potencialaus kliento pristatymas ir/ar jo asmens duomenų perdavimas NFQ atitiks BDAR ir taikomų teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūs tinkamai informuosite Potencialų klientą apie jo asmens duomenų perdavimą NFQ, tokio perdavimo ir tolimesnio tvarkymo tikslus, ir (kai taikoma), gausite pagal BDAR reikalingą Potencialaus kliento sutikimą.

7. ATLYGIS

7.1. Jūs įgyjate teisę į Taisyklėse numatytą Atlygį tik už tuos Klientus, kuriuos kaip Potencialius klientus rekomenduojate po Jūsų dalyvavimo Programoje pradžios momento (Taisyklių 3.3 punktas).

7.2. Kai Atlygis skaičiuojamas nuo Kliento Paslaugų apyvartos, Atlygis skaičiuojamas ir mokamas tik už Paslaugas, kurias Klientas įsigyja kaip Jūsų atlikto Potencialaus kliento pristatymo pasekmė. Tokiomis Paslaugomis laikomos Paslaugos, dėl kurių Klientas sudaro sutartį ir/ar kurias užsako ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Jūsų atlikto Potencialaus kliento pristatymo dienos.

7.3. Atlygio dydis ir mokėjimo sąlygos pateikiamos toliau lentelėje:

PaslaugaAtlygio dydisAtlygio mokėjimo trukmėAtaskaitinis laikotarpis
Omnisend.lt paslaugos20 (dvidešimt) proc. nuo Kliento Paslaugų apyvartosTęstinį laikotarpį, kol Klientas naudojasi Omnisend paslaugomis ir NFQ gauna nuo Kliento naudojamų Omnisend paslaugų atlygį kaip Omnisend partneris (Atlygis mokamas kol egzistuoja abi nurodytos aplinkybės).Kalendorinis ketvirtis
NFQ.email paslaugos10 (dešimt) proc. nuo Kliento Paslaugų apyvartosUž vienkartines Paslaugas – vieną kartą kai Klientas visiškai atsiskaito.
Už tęstines Paslaugas – kol Klientas naudojasi Paslaugomis, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.
Kalendorinis ketvirtis


7.4. NFQ turi teisę bet kada savo nuožiūra peržiūrėti ir keisti aukščiau Taisyklėse numatytus Atlygio dydžius ir/ar Atlygio mokėjimo sąlygas. Pakeisti Atlygio dydžiai ir/ar mokėjimo sąlygos įsigalioja iš karto po pakeitimų atlikimo (Taisyklių 1.4 punktas), išskyrus Taisyklių 7.5 punkte nurodytą išimtį.

7.5. Atlygis už Klientus, kuriuos kaip Potencialius klientus rekomendavote iki Taisyklių 7.4 punkte aptariamų pakeitimų įsigaliojimo, negali būti mažinamas, kol nuo Jūsų atlikto Potencialaus kliento pristatymo dienos praėjo mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. Pastaruoju atveju Atlygio pakeitimai tokių Klientų atžvilgiu įsigalioja po to, kai pasibaigia paminėtas 6 mėnesių laikotarpis.

8. ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKA

8.1. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, NFQ pagal savo vidinius apskaitos duomenis apskaičiuos Jums priklausantį Atlygį ir savo nuožiūra pasirinkta forma/būdu pateiks Jums Atlygio ataskaitą. Atlygis apskaičiuojamas ir mokamas Eurais.

8.2. Per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Taisyklių 8.1 punkte nurodytos ataskaitos pateikimo dienos, Jūs turite ataskaitos pagrindu išrašyti ir pateikti NFQ sąskaitą-faktūrą Atlygio sumai. Sąskaitą-faktūrą turite pateikti Taisyklių 13.2 punkte numatytu el. pašto adresu, o NFQ pareikalavus, taip pat pateikti sąskaitos-faktūros originalą.

8.3. Su sąlyga, kad Jūs laiku ir tinkamai pateikėte sąskaitą-faktūrą, NFQ Atlygio sumą Jums sumokės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, pavedimu į Jūsų registracijos paraiškoje (ar atnaujintų duomenų formoje) nurodytą banko sąskaitą.

8.4. Nepaneigiant Taisyklių 8.2 punkto nuostatų, visos sąskaitos faktūros už finansinius metus (skaičiuojamus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), kurios nebuvo laiku pateiktos 8.2 punkte numatytais terminais ir tvarka, turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki sekančių finansinių metų sausio 6 d. Atlygio sumos, dėl kurių sąskaitų-faktūrų nepateikėte iki šiame Taisyklių punkte numatyto termino pabaigos, negrįžtamai anuliuojasi, t.y. Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisakote visų ir bet kurių reikalavimo teisių į tokias Atlygio sumas.

8.5. Jeigu Atlygio mokėjimo dieną Jūs turėtumėte NFQ atžvilgiu bet kokių priešpriešinių mokėjimo įsipareigojimų, NFQ turi teisę atlikti įskaitymą, nepriklausomai nuo to, ar jų mokėjimo terminas yra suėjęs.

8.6. Taisyklėse numatytas ir/ar Taisyklėse numatyta tvarka apskaičiuotas Atlygis apima visas ir bet kurias Jūsų sąskaita nuo Atlygio mokėtinas mokesčių ir/ar įmokų sumas, o taip pat PVM, jei jis būtų taikomas.

8.7. Jūs esate visiškai atsakingas už savo veiklos pagal Sutartį įteisinimą pagal galiojančius ir taikomus teisės aktus, o taip pat visų nuo Atlygio ir/ar su juo susijusių sumų mokėtinų mokesčių ir/ar įmokų sumokėjimą.

8.8. Jei pagal galiojančius ir taikomus teisės aktus NFQ atsirastų pareiga išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, PVM ar bet kokį kitą mokestį nuo Atlygio sumos, NFQ Jums sumokės po tokių mokesčių išskaitymo likusią sumą. Jei šiame punkte pirmiau paminėta pareiga paaiškėtų po to, kai Atlygis yra Jums išmokėtas, Jūs privalote visas apskaičiuotų mokesčių sumas grąžinti NFQ per 3 (tris) Darbo dienas nuo pareikalavimo.

8.9. Po Sutarties nutraukimo ar pabaigos Atlygio skaičiavimas nutraukiamas Sutarties nutraukimo ar pabaigos dieną, o visas Jums priklausančias Atlygio sumas NFQ sumoka pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, Taisyklėse numatytais terminais ir tvarka.

9. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos konfidencialią informaciją, kurią sudaro (i) Partnerio pristatytų Potencialių klientų sąrašai, (ii) Klientų paslaugų apyvarta ir Atlygio ataskaitos (iii) kita informacija, kurią teikianti ar atskleidžianti šalis pažymėjo konfidencialia arba kuri nusistovėjusioje verslo praktikoje įprastai yra laikoma konfidencialia. Konfidenciali informacija laikoma tokia nepriklausomai nuo jos formos (rašytinė, žodinė, skaitmeninė ar kt.) ir/ar pateikimo būdo.

9.2. Kiekviena šalis kitos šalies konfidencialios informacijos atžvilgiu turi imtis visų pagrįstų ir protingų veiksmų, ne žemesnių veiksmams, kurių ji imasi, kad apsaugotų savo konfidencialią informaciją.

9.3. Kiekviena šalis įsipareigoja kitos šalies konfidencialią informaciją naudoti tik Sutarties vykdymo tikslais ir jos neperduoti, neatskleisti ar nepadaryti prieinama trečiosioms šalims be išankstinio raštiško šalies – informacijos savininkės sutikimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimo reikalauja įstatymai arba bet kuri atitinkamą jurisdikciją turinti reguliavimo institucija, arba kai informacija atskleidžiama šalies darbuotojams, kapitalo savininkams ir/ar konsultantams, pasirašiusiems lygiavertį konfidencialumo įsipareigojimą.

9.4. NFQ ir Partneris, vykdydami savo veiklą ir įgyvendindami Sutartį, Potencialių klientų ir/ar Klientų asmens duomenis tvarko kaip savarankiškos asmens duomenų valdytojos. Atitinkamai, kiekviena šalis užtikrina, garantuoja ir išlieka atsakinga, kad jos atliekami asmens duomenų tvarkymo veiksmai atitinka BDAR ir/ar kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, Partneris turi tinkamai vykdyti Taisyklių 6.3 punkte numatytus įsipareigojimus.

9.5. Informacija apie NFQ atliekamą Potencialių klientų ir/ar Klientų asmens duomenų tvarkymą pateikiama NFQ Privatumo pranešime, kuris skelbiamas ir prieinamas viešai https://www.nfq.lt/gdpr-politika.

10. NEKONKURAVIMAS IR NEVILIOJIMAS

10.1. Kol dalyvaujate Programoje ir 2 (dvejus) metus po dalyvavimo pabaigos, Jūs įsipareigojate:

10.1.1. tiesiogiai ar netiesiogiai, savarankiškai ar per kitus asmenis, savo ar bet kurio kito asmens vardu nevilioti NFQ darbuotojų, t. y. nesiūlyti jiems nutraukti darbo ar kitų santykių su NFQ ir teikti analogiškas paslaugas tiesiogiai Jums ar kitam asmeniui.

10.1.2. naudodamasis NFQ konfidencialia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai, savarankiškai ar per kitus asmenis, savo ar bet kurio kito asmens vardu nesiūlyti analogiškų Paslaugoms paslaugų NFQ klientams (įskaitant Klientus), nesiūlyti jiems nutraukti sutartinius santykius su NFQ ir/ar bendradarbiauti su NFQ konkurentu bei jokiais kitais būdais nenaudoti NFQ konfidencialios informacijos tikslu nesąžiningai konkuruoti.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Kiekviena šalis savo sąskaita laikosi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su jos veikla, įskaitant veiklą pagal Sutartį.

11.2. Šalis, kuri nevykdo savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal Sutartį, privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius kitos šalies nuostolius.

11.3. Jeigu Jūs pažeidžiate Taisyklių 9 ir/ar 10 punktuose nurodytus konfidencialumo ar nekonkuravimo/neviliojimo įsipareigojimus, Jūs turite sumokėti NFQ 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimą, kuris laikomas minimaliais NFQ nuostoliais.

11.4. Kiekviena Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei toks nevykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po Sutarties sudarymo. Šalis, kurią paveikė Force Majeure aplinkybės, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Force Majeure aplinkybių atsiradimo, apie tai raštu informuoja kitą šalį.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Taisyklėms (Sutarčiai) taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Visi tarp šalių kylantys ginčai pirmiausia sprendžiami šalių tarpusavio geranoriškų derybų ir konsultacijų būdu. Jei ginčas geranoriškai neišsprendžiamas per 20 dienų, jis toliau sprendžiamas kompetentingame teisme Vilniaus mieste.

13. PRANEŠIMAI

13.1. Visus Jums skirtus pranešimus ir dokumentus NFQ siunčia Jūsų registracijos paraiškoje (ar atnaujintų duomenų formoje) pateiktais kontaktiniais duomenimis.

13.2. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams duomenims, banko sąskaitos duomenims ir/ar kitiems registracijos paraiškoje pateiktiems duomenims, Jūs privalote nedelsiant duomenis atnaujinti, užpildydami ir pateikdami Svetainėje esančią duomenų atnaujinimo formą.

13.3. Visus NFQ skirtus pranešimus ir dokumentus Jūs turite pateikti šiais kontaktiniais duomenimis: (i) el. pranešimus – el. paštu partners@nfq.email; (ii) sąskaitas-faktūras – el. paštu partners@nfq.email, (iii) ne elektroninius dokumentus – NFQ registruotos buveinės adresu įteikiant asmeniškai ar siunčiant registruotu paštu.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS

14.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Jūs patvirtinate Taisykles elektroniniu būdu.

14.2. Sutartis laikoma automatiškai pasibaigusia ir nesukelia nei vienai šaliai jokių teisių, pareigų ir/ar pasekmių, jeigu NFQ atmeta Jūsų pateiktą registracijos Programoje paraišką.

14.3. Jūs turite teisę nutraukti sutartį ir dalyvavimą Rekomendacijų programoje, išsiregistruodami iš Programos, t.y. užpildydami ir pateikdami Svetainėje esančią išsiregistravimo formą.

14.4. NFQ turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka ir nemokėdama jokių kompensacijų bei nuostolių atlyginimų nutraukti Sutartį, jeigu nutraukia Rekomendacijų programą. Apie tai NFQ Jus informuos ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Programos nutraukimo dienos.

14.5. NFQ turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu

14.5.1. paaiškėja 3.4 punkte numatytos aplinkybės, arba

14.5.2. Jūs pažeidžiate bet kurią Taisyklių sąlygą ir per NFQ nustatytą protingą laikotarpį pažeidimo nepašalinate, arba jei pažeidimas yra esminis ir lemia NFQ pasitikėjimo Jumis praradimą ar bet kokius nuostolius NFQ, Potencialiems klientams, Klientams ar tretiesiems asmenims.

14.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti nuostatos, susijusios su atsakomybe, konfidencialumo ir/ar nekonkuravimo įsipareigojimais, o taip pat kitos nuostatos, kurios pagal savo esmę ir paskirtį turi galioti ir Sutarčiai pasibaigus.

15. ŠALIŲ SANTYKIAI

15.1. Taisyklėmis nustatyti šalių santykiai yra nepriklausomų šalių civiliniai paslaugų santykiai, ir jokia Taisyklių nuostata negali būti aiškinama taip, kad sukurtų tarp šalių bendrą įmonę, partnerystę, agentavimo, darbo santykius arba suteiktų kuriai nors šaliai įgaliojimus veikti kaip kitos šalies atstovui arba sudaryti bet kokį susitarimą kitos šalies vardu.

Grįžti į registracijos formą